KODEKS  POLITYKA

Naczelną powinnością polityka jest dobro Rzeczypospolitej i Jej obywateli – działanie na rzecz dobra wspólnego, pełnienie służby i wypełnianie misji.

Główne zasady w wykonywaniu zawodu polityka

1.  Rzetelność

  • Postępować mądrze i uczciwie.

2.  Bezinteresowność

  • Bezwzględnie unikać osiągania korzyści, zarówno własnych, jak i osób bliskich.
    Rozgraniczać interes własny od interesu publicznego. Nie przyjmować korzyści z tytułu pełnienia funkcji publicznej.

3.  Odpowiedzialność

  • Rozwiązywać istotne problemy społeczne i polityczne związane z kompetencjami i zobowiązaniami wyborczymi.

4. Odwaga i niezłomność

  • Nie ulegać poprawności politycznej, ale bronić swoich racji.

5.  Jawność

  • W możliwie największym zakresie działać w sposób otwarty, uzasadniać swoje decyzje i ograniczać ujawnianie posiadanych przez siebie informacji, gdy wymaga tego interes publiczny.

Nie nadużywać emocji ludzkich, które prowadzą do ograniczonej zdolności rozpoznawania rzeczywistości i posługiwania się rozsądkiem.

 


Przez służbę publiczną rozumie się gotowość do działania dla dobra publicznego, świadome i dobrowolne podejmowanie obowiązków, których wypełnienie służy państwu i społeczeństwu.

Polityk kierujący się zasadą służby publicznej, powinien zdawać sobie sprawę z możliwości zajścia konfliktów lojalności.

Jego obowiązkiem jest stawiać na pierwszym miejscu dobro kraju, państwa,  społeczeństwa i narodu, na drugim miejscu winien jest lojalność wyborcom, na trzecim swojej partii politycznej, na dalszych miejscach grupom szczególnych interesów, które szukają jego pomocy i poparcia.

W wyjątkowych wypadkach służba publiczna wymaga poświęcenia i ofiarności.

Kodeks Polityka przyjęty przez Krajowe Zgromadzenie Przymierza dla Polski, 6 marca 2011 r.
Uzupełniony na Zgromadzeniu Krajowym Przymierza dla Polski, 19 października 2014 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *